Skip to Content

DCJ ต้องการสร้างชุมชนทีเข้มแข็งขึนในรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยให้การสนับสนุนผู้คนในสังคมของเราทีต้องการความช่วยเหลือมากทีสุด

เราให้เงินทุนสนับสนุนโปรแกรมช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ผู้พิการและผู้สูงอายุ

เราสนับสนุนเด็ก เยาวชนและครอบครัวทีต้องการความช่วยเหลือ

DCJ มีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการปกป้องเด็กและวัยรุ่นในรัฐนิวเซาท์เวลส์จากความเสียงต่ออันตรายทีสำคัญ เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐอืน ๆ ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ องค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชนเพือให้บรรลุเป้าหมายนี

เราให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรทีให้การสนับสนุนเด็กและครอบครัว การสนับสนุนนีรวมถึงโปรแกรมที:

  • ช่วยพ่อแม่มือใหม่ทีกำลังประสบปัญหา
  • สอนการปกครองบุตรเชิงบวกเพือสร้างครอบครัวทีเข้มแข็งขึน
  • ช่วยผู้ปกครองจัดการปัญหาการดืมแอลกอฮอล์และการใช้ยาอืน ๆ
  • สนับสนุนครอบครัวทีต้องรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต ความพิการทางสติปัญญาหรือปัญหาด้านการเรียนรู้

กองทุน DCJ ให้เงินทุนในการดูแลเด็กและวัยรุ่นทีไม่สามารถอาศัยอยู่ทีบ้านได้อย่างปลอดภัย ซึงรวมถึงการอุปถัมภ์และการดูแลโดยเครือญาติ นอกจากนีเรายังสนับสนุนทางเลือกต่าง ๆ ในการรับบุตรบุญธรรม การปกครองบุตรและการดูแลอย่างถาวร เพือให้มัน ใจได้ว่าเด็ก ๆ ได้รับการเริมต้นทีดีทีสุดในชีวิต

หากคุณกังวลว่ามีเด็กกำลังถูกทำร้ายหรือไม่ปลอดภัยในบ้าน คุณสามารถติดต่อสายด่วนคุ้มครองเด็กได้ตลอดเวลาทังกลางวันและกลางคืน 7 วันต่อสัปดาห์ที 13 21 11.

เราให้การสนับสนุนแก่ผู้คนที่กำลังเผชิญกับความรุนแรงจากคนใกล้ชิดและครอบครัว

หากคู่ครอง สามี พ่อหรือคนอืนใดในบ้านของคุณกำลังทำให้คุณกลัวและมีพฤติกรรมข่มเหงหรือทำความรุนแรง ต่อคุณหรือลูก ๆ ของคุณ คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทีสายด่วนความรุนแรงในครอบครัว 1800 656 463 ซึงเปิดให้บริการตลอด 24 ชัวโมง 7 วันต่อสัปดาห์

นอกจากนีเรายังให้ความช่วยเหลือผู้ทีหลบหนีจากความรุนแรงและการข่มเหงจากคนใกล้ชิดและครอบครัว รวมถึงความช่วยเหลือทีเรียกว่า “อยู่ทีบ้าน หนีห่างความรุนแรง” และ “เริมต้นอย่างปลอดภัย”

หากคุณเป็นผู้สูงวัย (โดยส่วนใหญ่คือผู้ทีมีอายุมากกว่า 65 ปี) ทีกำลังประสบปัญหาการถูกข่มเหงหรือหากคุณมีความกังวลเกียวกับผู้สูงอายุคนอืนทีอาจประสบปัญหาการถูกข่มเหง โปรดติดต่อสายด่วนและหน่วยข้อมูลเกียวกับการข่มเหงผู้สูงอายุทีหมายเลข 1800 628 221.

หากคุณต้องการล่ามให้โทรไปทีหมายเลข131 450, ก่อนแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าทีรับโทรศัพท์ทราบถึงภาษาทีคุณต้องการและขอให้โทรไปยังสายด่วนการข่มเหงผู้สูงอายุ สายด่วนการข่มเหงผู้สูงอายุเป็นบริการฟรีทีเก็บข้อมูลเป็นความลับและให้คำแนะนำและการส่งต่อเพือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุทีประสบปัญหาการถูกข่มเหง

เราให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านที่พักอาศัยแก่ผู้มีสิทธิ

เราให้การสนับสนุนและให้บริการแก่ผู้ทีต้องการความช่วยเหลือด้านทีพักอาศัยทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ บริการต่าง ๆ ของเราประกอบด้วย:

  • การให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับผู้ทีกำลังประสบปัญหาในการจ่ายค่าเช่าบ้านหรือผู้ทีต้องการเริมต้นเช่าบ้าน
  • จัดหาทีพักอาศัยราคาไม่แพงให้กับผู้ทีมีรายได้ตําถึงปานกลาง ซึงรวมถึงทีพักอาศัยของรัฐ ทีพักอาศัยขององค์กรชุมชนและทีพักอาศัยสำหรับชาวอะบอริจิน การให้ความช่วยเหลือด้านทีอยู่อาศัยประเภทนีเรียกว่า "ทีพักอาศัยสำหรับสังคม"
  • โปรแกรมให้ความช่วยเหลือผู้ทีอาศัยอยู่ในทีอยู่อาศัยสำหรับสังคมให้ประสบความสำเร็จมากขึนในชีวิต.

คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเข้ารับบริการ สำหรับข้อมูลเพิมเติมกรุณาโทรสอบถามทีศูนย์ติดต่อทีพักอาศัยทีหมายเลข 1800 422 322.

ถ้าคุณต้องการทีอยู่ในช่วงเวลาสัน ๆ เนืองจากคุณไร้ทีพักอาศัยหรือมีความเสียงต่อการไร้ทีอยู่อาศัย โปรดโทรติดต่อ Link2Home ได้ตลอดเวลาทังกลางวันและกลางคืนทีหมายเลข 1800 152 152.

หมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วน

สถานการณ์ติดต่อเวลา
หากคุณเป็นคนไร้ทีอยู่หรือต้องการทีอยู่ชัวคราวLink2Home
1800 152 152
ตลอด 24 ชม. 7 วันต่อสัปดาห์
ความรุนแรงจากคนใกล้ชิดและครอบครัวNSW สายด่วนความรุนแรงในครอบครัว
1800 656 463
ตลอด 24 ชม. 7 วันต่อสัปดาห์
รายงานการข่มเหงหรือละเลยต่อเด็กสายด่วนคุ้มครองเด็ก
13 21 11
ตลอด 24 ชม. 7 วันต่อสัปดาห์
ผู้สูงอายุทีมีความเสียง สายด่วนการข่มเหงต่อผู้สูงอายุ
1800 628 221
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30 น. - 17.00 น
NSW กรณีฉุกเฉินNSW ตำรวจหรือรถพยาบาล
000
ตลอด 24 ชม. 7 วันต่อสัปดาห์

บริการล่ามและแปลภาษาเอกสาร

หากคุณต้องการใช้บริการของ DCJ แต่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ หรือมีความยากลำบากในการสื่อสารภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้บริการล่ามและแปลภาษาเอกสารฟรีด้านล่าง

สำหรับเรื่องที่อยู่อาศัย:
บริการแปลเอกสารและล่าม All Graduates: 1300 652 488
(All Graduates จะโทรติดต่อผู้ให้บริการทีพักอาศัยและให้บริการล่ามฟรีสำหรับคุณ)
หากต้องการเรียนรู้ทราบเพิมเติม โปรดเเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ All Graduates: http://www.allgraduates.com.au

สำหรับเรื่องอื่น ๆ:
Translating and Interpreting Service (TIS National - บริการแปลเอกสารและล่าม): 131 450
(บริการนีเป็นบริการฟรีทีครอบคลุมมากกว่า 150 ภาษา).
หากต้องการเรียนรู้ทราบเพิมเติม โปรดเยียมชมเว็บไซต์ของ TIS: https://www.tisnational.gov.au

  • DCJ มีหน้าทีจัดหาล่ามทีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการสัมภาษณ์และพูดคุยเกียวกับเรืองทีซับซ้อนหรือเรืองทีละเอียดอ่อน
  • ในเกือบทุกกรณี บุคคลในครอบครัวและเพือนไม่สามารถทำหน้าทีเป็นล่ามให้กับคุณได้ แต่พวกเขาสามารถอยู่ร่วมฟังระหว่างการสัมภาษณ์หรือการประชุมเพือให้การสนับสนุนได้.
  • ครอบครัวและเพือน ๆ สามารถทำหน้าทีเป็นล่ามได้ในกรณีที DCJ ไม่สามารถจัดหาล่ามผ่านทางโทรศัพท์หรือล่าม ณ สถานทีให้คุณได้เท่านัน
Was this content useful?
Your rating will help us improve the website.
Last updated: 20 Mar 2023