Skip to Content

‘Oku faka‘amu ‘a e DCJ ke langa mo poupou‘i ke mālohi mo tu‘utai e kakai ‘i he ngaahi komiuniti ‘i Niu Sauele ‘aki hono tokoni‘i e fa‘ahinga ‘oku nau faingata‘a‘ia taha´.

‘Oku mau fakapa‘anga ‘a e ngaahi polokalama ‘oku ne tokoni‘i ‘a e ngaahi fāmili mo e fānau´, kakai ‘oku faingata‘a‘ia fakaesino pe faka‘atamai pehē ki he kau toulekeleka´.

‘Oku mau tokoni‘i ‘a e fānau ‘oku nau uesia ‘i he ngaahi faingata‘a kehekehe,  to‘utupu´ pea mo e ngaahi fāmili´.

‘Oku ‘iai pē foki ‘a e fatongia fakalao ‘a e DCJ ke mālu‘i ‘a e fānau mo e to‘utupu´ ‘i Niu Sauele telia na‘a hoko ha faingata‘a kiate kinautolu. ‘Oku mau fengāue‘aki mo e ngaahi potungāue kehe ‘a e Pule‘anga ‘o Niu Sauele, ngaahi kautaha ngāue tokoni pehē ki he komiuniti fakalūkufua ke fakahoko ‘a e ngāue ko‘eni´.

‘Oku mau ‘oatu ‘a e tokoni fakapa‘anga ki he ngaahi kautaha ‘oku nau poupou ki he fānau mo e ngaahi fāmili´. ‘Oku kau ‘i he tokoni ko‘eni´ ‘a e ngaahi polokalama ‘oku:

  • Tokoni ki he kau tauhi fānau ‘oku nau faingata‘a‘ia
  • Ako‘i ‘a e ngaahi founga ‘oku lelei ange ‘i ‘api ma‘ae kau tauhi fānau´ ke fakatupu ‘a e ngaahi fāmili ‘oku tu‘ulelei mo tu‘uloa
  • Tokoni‘i ‘a e kau tauhi fānau ‘oku nau uesia ‘i ha palopalema felāve‘i mo e ma‘u kava mālohi pe faito‘o kona tapu
  • Poupoua ‘a e ngaahi fāmili ‘oku fuesia ‘a e ngaahi palopalema faka‘atamai, faingata‘a‘ia faka‘atamai pe faingata‘a‘ia fakaako.

‘Oku fakapa‘anga foki ‘e he DCJ ‘a hono tauhi ‘a e fānau mo e to‘utupu ‘oku ‘ikai malu ‘enau nofo ‘i ‘api´. ‘Oku kau heni hono totongi ‘o e nofo pusiaki pe tauhi fakataimi. ‘Oku mau toe poupou‘i foki ‘a e ngaahi founga tokoni ‘o hangē ko e ohi, tauhi fakalao pe tauhi taimi kakato ke ma‘u ‘e he fānau ‘a e kamata‘anga leleitaha ‘i he‘enau mo‘ui´.

Kapau ‘oku ke fakatokanga‘i ange ‘oku hoko ha faingata‘a ki ha ki‘i tamasi‘i pe ta‘ahine pe ‘oku ‘ikai malu ‘ene nofo ‘i ‘api´, ‘oku ‘atā ke ke telefoni mai ki he Protection Helpline ‘i ha fa‘ahinga taimi pē, ‘aho mo e pō, ‘aho ‘e 7 ‘o e uike ‘i he fika telefoni ko e 13 21 11.

‘Oku mau tokoni‘i ‘a e kakai ‘oku fakamamahi‘i ‘i ‘api´.

Kapau ‘oku fakailifia‘i koe ‘e ho hoa, husepāniti, tamai pe ha taha kehe pē ‘i ‘api pea kapau ‘oku nau fakamamahi‘i pe tā koe mo e fānau´, ‘oku ‘atā ke ke telefoni mai ‘o kole tokoni. ‘Oku fai fatongia ‘a e Domestic Violence Line 1800 656 463 houa ‘e 24 he ‘aho, ‘aho ‘e 7 he uike.

‘Oku mau faitokonia ‘a e kakai kuo nau hao mai mei ha ‘ātakai ne hoko ha fakamamahi kiate kinautolu, kau ai ‘a e tokoni ‘oku ‘iloa ko e Staying Home Leaving Violence mo e Start Safely.

Kapau kuo ke ‘osi toulekeleka (fakafuofua ki he ta‘u 65 ‘o fai ki ‘olunga) pea kuo hoko ha fakamamahi kiate koe pe ‘oku ke ‘ilo ki ha taha ‘oku fakamamahi‘i, kātaki ‘o telefoni ki he Elder Abuse Helpline and Resource Unit ‘i he 1800 628 221.

Kapau ‘oku ke fiema‘u ha tokotaha fakatonulea, ‘uluaki telefoni ki he 131 450, tala ange ki he tokotaha tali telefoni ‘a e lea ‘oku ke fiema‘u´ pea ke kole ke lea ki he Elder Abuse Helpline. ‘Oku ta‘etotongi ho‘o telefoni ki he Elder Abuse Helpline pea ko e ngaahi fetu‘utaki kotoa pē ‘oku fakapulipuli pea te nau malava ‘o ‘omai ha fale‘i mo fakahoko foki ‘a e kau toulekeleka ki ha ngaahi ma‘u‘anga tokoni kehe ‘o kapau ‘oku fakamamahi‘i ha kau toulekeleka.

‘Oku mau tokoni‘i ‘a kinautolu ‘oku fiema‘u tokoni mo ha fale nofo‘anga.

‘Oku mau tokoni‘i foki ‘a e kakai ‘oku nau fiema‘u ke ma‘u hanau fale nofo‘anga ‘o kapau ‘oku nau malava ‘o fakakakato ‘a e ngaahi fiema‘u makehe´. ‘Oku kau heni ‘a e:
  • tokoni pa‘anga ma‘anautolu ‘oku faingata‘a‘ia pea ‘ikai malava ‘o totongi honau fale nofo totongi´ pe ‘oku nau fiema‘u ha ‘api nofo totongi
  • faka‘atā ‘a e ngaahi fale nofo totongi ma‘anautolu ‘oku kau ‘i he kau ma‘u vāhenga ma‘ulalo, kau ai ‘a e fale fakapule‘anga, fale faka-kominiuti pehē ki he fale nofo‘anga ma‘ae kakai ‘Apolisinolo´. Ko e kalasi tokoni ko‘eni´ ‘oku ‘iloa ko e “social housing” (fale nofo faka-sōsiale).
  • Ngaahi polokalama tokoni ma‘anautolu ‘oku nofo ‘i he fale nofo faka-sōsiale ke a‘usia ‘a e ngaahi tu‘unga mā‘olunga ange ‘i he‘enau mo‘ui´.

‘Oku ‘iai ‘a e ngaahi fiema‘u makehe kuo pau ke fakakakato kae ‘atā ke ke ma‘u atu ‘a e tokoni ko‘eni´. Ki he lahi ange ‘o e ngaahi fakaikiiki pea ke telefoni ki he Housing Contact Centre ‘i he fika telefoni 1800 422 322.

Kapau ‘oku ke fiema‘u ha fale nofo‘anga ki ha taimi nounou koe‘ūhi´ ‘oku ke nofo tukuhausia pe kuo ke meimei tukuhausia, telefoni ki he Link2Home ‘i ha fa‘ahinga taimi pē, ‘aho mo e pō, ‘i he fika 1800 152 152.

Ngaahi fika telefoni ‘o ka fiema‘u ha tokoni fakavavevave

Tu‘unga lolotonga Fetu‘utakiTaimi
Kapau ‘oku ke tukuhausia pe fiema‘u ha fale nofo‘anga ke ke nofo fakataimi ki ai Link2Home
1800 152 152
Houa ‘e 24, ‘aho ‘e 7 he uike
Fakamamahi ‘i ‘api NSW Domestic Violence Line
1800 656 463
Houa ‘e 24, ‘aho ‘e 7 he uike
Lipooti ‘a e fānau ‘oku fakamamahi‘i pe faingata‘a‘ia Child Protection Helpline
13 21 11
Houa ‘e 24, ‘aho ‘e 7 he uike
Kau toulekeleka ‘oku faingata‘a‘ia Elder Abuse Helpline
1800 628 221
Mōnite ki he Falaite
8.30 pongipongi ki he 5 efiafi
Tokoni Fakavavevave NSW Pōlisi pe me‘alele ‘a e falemahaki´
000
Houa ‘e 24, ‘aho ‘e 7 he uike

Tokoni fakatonulea pe liliu lea

Kapau ‘oku ke fiema‘u tokoni mei he DCJ ka ‘oku ‘ikai ke ke poto he lea faka-Pilitānia pe ‘oku faingata‘a ho‘o fetu‘utaki ‘i he lea faka-Pilitānia, pea ke ngāue‘aki ‘a e ngaahi kautaha fakatonulea mo liliu lea ‘i lalo.

Ngaahi fiema‘u faka-fale nofo‘anga:
All Graduates Translating and Interpreting Service: 1300 652 488
(‘E telefoni ‘a e All Graduates ki he kautaha fale nofo‘anga ‘o fakahoko ‘a e tokoni fakatonulea ma‘au´ ‘o ta‘etotongi).
Ke ke ma‘u ‘a e fakamatala lahi ange pea ke ‘ahia ‘a e peesi vahaope ‘a e All Graduates: http://www.allgraduates.com.au

Ki he ngaahi fiema‘u kehe:
Translating and Interpreting Service (TIS National – Kautaha Fakatonulea mo Liliu Lea): 131 450
(‘Oku nau malava ‘o tokoni atu ‘i he lea kehekehe ‘e 150. ‘Oku ta‘etotongi ‘a e tokoni ko‘eni´).
Ke ke ma‘u ‘a e fakamatala lahi ange pea ke ‘ahia ‘a e peesi vahaope ‘a e “TIS”: https://www.tisnational.gov.au

  • ‘Oku ‘iai ‘a e fatongia ‘a e DCJ ke ngāue‘aki ‘a e fakatonulea ma‘u laiseni ki ha faka‘eke‘eke pe ko ha fepōtalanoa‘aki fekau‘aki mo ha ngaahi kaveinga ‘oku fihi pe pelepelengesi.
  • ‘I he taimi lahi´, ‘oku ‘ikai ngofua ke fakatonulea ha memīpa ‘o e fāmili mo e maheni, ka ‘oku ngofua ke nau nofo ‘o poupou lolotonga ha faka‘eke‘eke pe fakataha.
  • Toki ngofua leva ke ngāue fakatonulea ha memīpa ‘o e fāmili pe maheni ‘o kapau ‘oku ‘ikai ma‘u ‘e he DCJ ha tokotaha fakatonulea ma‘u laiseni ‘i he telefoni pe ‘i he ‘ōfisi´.
Was this content useful?
Your rating will help us improve the website.
Last updated: 20 Mar 2023